Povijest škole

Škola jučer

Ekonomska i trgovačka škola u Čakovcu utemeljena je 1921. g.pod nazivom „Kraljevska dvorazredna trgovačka škola“. Bilo je to poslijeratno vrijeme, kad je nakon dugotrajne mađarizacije Međimurje zaživljelo hrvatski, ali i bezbroj nacionalnih, socijalnih i gospodarskih problema u koje je tada Hrvatska zakoračila. Škola je osnovana na inicijativu građana u sredini s razvijenim obrtom, trgovinom, počecima industrije, dobrom prometnom povezanošću te značajnim intelektualno – kulturnim krugom kao nositeljem razvoja školstva. U tadašnjem Čakovcu, koji je imao tek status trgovišta ( gradom postaje tek 1934.), osjećao se snažan gospodarski i poduzetnički duh i skromni počeci škole jamčili su sigurnu budućnost.

Temeljem naredbe Ministarstva za prosvjetu „Kraljevska dvorazredna trgovačka škola“ započela je s radom 1. listopada 1921.g. u zgradi i pod upravom Više pučke škole, kasnije Državne građanske škole (danas zgrada Prve osnovne škole Čakovec) u dvije učionice, s dva odjeljenja i dvadesetak učenika.
U najstarijim dokumentima sačuvani su popisi nastavnika prvog Nastavničkog vijeća i predmeti koje su oni podučavali: hrvatski, njemački, francuski jezik, trgovački zemljopis, statistika, poznavanje robe, nauka o trgovini, trgovačko dopisivanje, knjigovodstvo, krasnopis, stenografija ( brzo pisanje), trgovačka aritmetika i vjeronauk. Od šk.god. 1925./26. škola djeluje pod nazivom „Državna dvorazredna trgovačka škola“ a krajem 1927. gubi rang srednje škole iako se osamostaljuje i dolazi pod nadležnost Ministarstava trgovine i industrije. Tijekom godina broj učenika se povećavao, škola je uživala sve veći ugled pa Ukazom Kraljevskog namjesnika 21.svibnja 1939. postaje „Državna trgovačka akademija“ četverogodišnjeg trajanja. Raspoložive prostorije u zgradi Državne građanske škole nisu više zadovoljavale potrebe nove škole pa se o iznalaženju većeg prostora raspravljalo i na sjednici Gradskog vijeća. Za rješenje tog problema u kolovozu 1939. imenovan je odbor koji odlučuje o privremenom preseljenju škole u palaču čakovečkog Starog grada. Tamo se nastava odvija i za vrijeme Drugog svjetskog rata u vrijeme ponovne mađarske okupacije i djeluje pod nazivom „Čakovečka mađarska kraljevska dražavna trgovačka škola grofa Nikole Zrinskog“.

Razdoblje nakon drugog svjetskog rata

Nakon rata, 1945. tadašnja „narodna“ vlast osniva Trgovačku akademiju kao posebnu srednju škole u trajanju od četiri godine. Uz školske prostore uređen je i internat pa su nastavu pohađali i učenici iz udaljenih dijelova tadašnje države. Zbog velike potrebe za trgovačkim kadrom u gospodarskom i društvenom životu šk.god.1947./48. primijenjen je Zakon o trogodišnjem školovanju kadrova srednje ekonomske škole. Iste godine završile su dvije generacije učenika ove škole. Svi s položenom velikom maturom odmah su državnim dekretom bili poslani na rad. Od 1948.g. Trgovačka akademija je preimenovana u Ekonomski tehnikum, zatim Srednju ekonomsku, a 1959.g. u Ekonomsku školu. Novost u nastavi ekonomsko – komercijalnih predmeta predstavljao je i praktičan rad učenika tijekom godine ili za vrijeme praznika. Uspješna suradnja s poduzećima u šk.god. 1957./58. stvorila je uvjete za osnutak školskog poduzeća pod nazivom Ekonomat Srednje ekonomske škole Čakovec. Osnovni mu je zadatak bio povezati teoretsku nastavu iz predmeta knjigovodstva, tehnike privrednog poslovanja i dopisivanja s neposrednim praktičnim problemima privrednih poduzeća. Pri osnivanju Ekonomata naišlo se na niz problema, posebno onih materijalne prirode, pitanje prostora i slobodnog vremena nastavnog osoblja. U školi su uz redovnu nastavu svoje mjesto našle brojne grupe i društva:»Mladi ekonomist», «Mladi privrednik», »Mladi komercijalist», «Mladi knjigovođa», »Mladi historičar», «»Mladi literat», »Mladi geograf», «Mladi stenodaktilograf», »Mladi motorist», »Mladi planinari, ferijalci i izviđači», športsko društvo «Ekonomist», foto klub, pjevački zbor te folkorna i ritmička grupa. Uz ovakvo bogatstvo interesa učenici su se pripremali i za razna natjecanja, festivale ili radne akcije. Škola je održavala višestruke kontakte s ostalim školama ekonomskog profila u Hrvatskoj, a tijekom međusobnih posjeta izmjenjivala su se iskustva među učenicima i nastavnicima.

IZGRADNJA NOVE ŠKOLSKE ZGRADE

Nove stranice u povijest škole bilježe se s otvaranjem nove školske zgrade u rujnu 1961.g. gdje se nastava odvija sve do danas. Projektant nove školske zgrade bio je Božidar Tušek, dipl. arh. iz Zagreba, izvođač radova građevno poduzeće «Međimurje» iz Čakovca, a ukupni iznos dosezao je vrtoglavih 120,360.000 tadašnjih dinara. Prema projektu, nova školska zgrada predviđala je 12 učionica, 3 praktikuma, 3 kabineta, čitaonicu, prostoriju za đačku privrednu organizaciju, prostoriju za razne zbirke, prostoriju za omladinsku organizaciju, đačku kuhinju, zbornicu, tajništvo, direktorovu sobu, kotlovnicu s radionicom, stan čuvara zgrade, prostor za komunikacije, veliko predvorje te «fiskulturnu dvoranu» koja je spletom okolnosti dovršena tek 1976. godine. Tlocrtni raspored grupirao je sve prostorije u 2 glavne skupine – južno krilo s učionicama i sjeverno s praktikumima i ostalim prostorijama. Konstrukcija čitavog objekta doimala se jednostavno i za ono vrijeme suvremeno, instalacije su riješene funkcionalno i dugoročno te je tako uz manje izmjene ostalo u upotrebi dulje vrijeme. Nova školska zgrada predstavljala je novi život pun svježine, svjetlosti i mladenačke radosti. Velik prostor tražio je modernu i potpunu opremu za što nikad nije bilo dovoljno novaca.

Zakonom o radnim odnosima produžen je radni staž, čime je potreba za kadrovima ekonomske struke privremeno smanjena, te se u razdoblju 1964. – 68. godine upisao manji broj učenika. Trgovinska odjeljenja, koja su se kratkotrajno nalazila u sklopu Škole učenika u privredi u Čakovcu, ponovno prelaze u Ekonomsku školu. Zbog sastava i profila u prosincu 1967. godine Ekonomska škola se pretvara u Centar za obrazovanje ekonomskih kadrova i kadrova za trgovinu Čakovec što je i potvrdio Okružni privredni sud u Zagrebu u veljači 1968.godine. Temeljem Odluke Radne zajednice centra novim rješenjem isti je sud 12. lipnja 1972. godine promijenio naziv ustanovi u Ekonomsko – trgovinski školski centar Čakovec. Centar je tada pohađalo 1085 učenika uključujući i dva odjeljenja ugostitelja smještena u Zagrebu. Uz redovitu nastavu Centar je u svom programu predviđao i seminare za doškolovanje odraslih. Održavali su se u Čakovcu, Varaždinu, Ivancu i Ludbregu. Takav oblik rada pokazao se vrlo uspješan i, iako ograničen na Čakovec, traje sve do danas.

„ŠUVAROVA“ REFORMA ŠKOLSTVA

Prema reformi školstva popularno nazvanoj «Šuvarova» 1977.godine dolazi do spajanja Gimnazije i Ekonomsko – trgovačkog školskog centra u Srednjoškolski centar koji od 1988. godine nosi naziv Josip Slavenski. Četverogodišnje školovanje sastojalo se od pripremnog stupnja gdje se odgojno –obrazovni rad odvijao prema «Osnovama nastavnog plana i programa za srednjoškolsko obrazovanje u SR Hrvatskoj» te završnog stupnja u kojem se isključivo izučavala struka kroz redovnu i fakultativnu nastavu. Između ostalog, u okviru ekonomske struke postojala su odjeljenja za stručnog radnika osnovne ekonomske struke i posebno za mehanografa, u okviru trgovačke struke za prodavača, a upravno – birotehničko područje osposobljavalo je učenike za zanimanje daktilografa i inokorespodenta. Tijekom vremena uvode se nova usmjerenja u okviru ekonomsko – trgovačke struke, npr. financijsko – računovodstveni stručni radnik, komercijalni radnik, organizacijski stručni radnik, programer, daktilokorespodent, skladištar. Pažnja je svakako bila posvećena odgojno- – obrazovnoj djelatnosti, rješavanju odgojnih problema, profesionalnoj orijentaciji i suradnji s organizacijama udruženog rada. Srednjoškolski centar svi će pamtiti kao mega školu s pedesetak odjeljenja, preko 1500 redovnih učenika i 300 polaznika uz rad, 60 profesora i dvadesetak ostalih djelatnika škole, a sve smješteno u tri zgrade. Dugi su popisi predmeta izborne i fakultativne nastave, izvannastavnih aktivnosti, stručnih skupova, natjecanja, kulturno – zabavnih manifestacija, športskih susreta, izleta, maturalnih putovanja i sl. Od značajnih zadataka za školu bila je organizacija XXIII. susreta učenika i profesora srednjih škola pod nazivom «Birotehnika 90». Trodnevno natjecanje u travnju 1990. godine pod pokroviteljstvom Republičkog zavoda za školstvo u potpunosti je uspjelo.

U samostalnoj Hrvatskoj

Zbog velikog prostora, velikih razlika u nastavnim profilima, velikog upravljačkog aparata i niza neriješenih problema 10. srpnja 1991.godine sporazumno je odlučeno da Srednjoškolski centar prestaje postojati. Od nove školske godine djeluju opet dvije potpuno različite škole – Gimnazija Čakovec i Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, naziv koji škola nosi do danas. Od 1991. do 1997.godine upisivani su učenici za zanimanja ekonomist i prodavač, a 1997. se uvode i nova: komercijalist, upravni referent i hotelijersko – turistički tehničar. Naime, zbog privatizacije (propasti) velikih poduzeća u Hrvatskoj došlo je do porasta nezaposlenosti i brojni su se službenici našli na burzi rada. Upisna politika HZOŠ -a i Međimurske županije odlučila je smanjiti broj upisanih u ekonomsku struku te se na prijedlog škole uz podršku međimurskog gospodarstva krenulo u diverzifikaciju zanimanja. Kako se već davne 1970 .godine u Ekonomskoj školi kao obavezan predmet javlja ekonomika turizma i ekonomika ugostiteljskog poduzeća, činilo se da bi za brži turistički razvoj našeg kraja od velikog značenja bilo zanimanje hotelijersko – turistički tehničar. Nekad postojeća zanimanja upravno – birotehničkog područja od tada su oživjela u zanimanju upravni referent. Novost toga vremena predstavljaju i nastavni predmeti. Do 1991. godine u stručne predmete spadali su računovodstvo, ekonomika i organizacija OUR – a, politička ekonomija, financijsko poslovanje, a od tada knjigovodstvo s bilanciranjem, poduzetništvo, gospodarstvo, dioničarsko gospodarstvo, javne financije, novčarstvo, marketing itd. Takve su promjene bile nužne zbog cjelokupnog prelaska na tržišno gospodarstvo, ali za sobom su nosile i velike probleme u nastavnim planovima i programima, nastavnom kadru i pratećoj opremi. Prvi udžbenici s odgovarajućim gradivom tiskani su tek krajem 1993.godine, a do tada su profesori koristili stranu literaturu najviše s engleskog govornog područja i po tome pripremali skripte za učenike. Izmjene i dopune programa za zanimanje ekonomist 2000. godine naglasak su stavile na izborne predmete stručnog sadržaja, npr. knjigovodstvo na računalu, vježbovne tvrtke, vanjskotrgovinsko poslovanje, međunarodna razmjena i dr.

Izmjene strukovnoga dijela kurikuluma zanimanja ekonomist započele su od šk.god. 2011./2012., a obuhvaćaju promjenu u sadržaju obveznih i izbornih strukovnih predmeta.

Međunarodna suradnja

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec povezana je sa svim srednjim ekonomskim školama u Republici Hrvatskoj, a surađuje i s Trgovačkom i ugostiteljskom školom «Thúry György»iz Nagykanisze, Ekonomskom školom iz Murske Sobote i Trgovačkom školom iz austrijskog Bad Radkesburga. Potporu u svom radu nalazi u gospodarskim strukturama Međimurja, strukovnim udrugama i institucijama.

Danas Ekonomska i trgovačka škola ima 714 redovitih učenika u 27 odjeljenja, 54 nastavnika i 18 ostalih djelatnika.

Ivana Puzak, prof. povijesti

Riječ ravnateljice

Drage učenice i učenici, dragi roditelji, drage kolegice i kolege nastavnici, stručni suradnici i zaposlenici škole, velika mi je čast, i još veća obveza, biti primus inter pares – prva među ravnopravnima u našoj Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Čakovcu.

Kao nastavnica s dugogodišnjim pedagoškim iskustvom, kao autorica više udžbenika, kao majka troje djece (od kojih dvoje već odraslih osoba), i odnedavno baka, unosim u ovu ulogu v.d. ravnateljice ETŠ-a sav svoj entuzijazam i svo svoje iskustvo.

Svim svojim snagama i svim svojim srcem zalažem se da nam svima – i učenicima, i roditeljima, i nastavnicima i stručnim suradnicima, i svim zaposlenicima – naša škola bude ugodno susretište, mjesto na kojemu provodimo vrijeme u kvalitetnom učenju i usavršavanju, u zajedništvu, u ugodnom međusobnom druženju, u timskom ispunjavanju odgojnih i obrazovnih ciljeva, u stalnom osobnom rastu, u međusobnom pomaganju.

Prepoznatljivost naše škole gradimo na više od 90 godina tradicije, i ovom prilikom izražavam poštovanje i veliku zahvalnost svim prethodnim naraštajima učenika i profesora!

Baštineći našu uskoro stoljetnu tradiciju, u sadašnjosti smo kao škola prepoznatljivi, osim po izuzetnim postignućima, i po otvorenosti za nove metode i pristupe u poučavanju, po proaktivnosti, po sustavnom njegovanju onog kreativnog i inovativnog.

Shvaćamo da je bit obrazovanja odnosno naobrazbe sadržana u korijenu tih riječi, u obrazu. Smisao i cilj obrazovanja je imati čist obraz, čistu savjest, biti častan, imati karakter.

Sukladno tome, njegujemo pozitivno i poticajno školsko ozračje i međusobno uvažavanje.

Brižno se odnosimo jedni prema drugima, kao i prema školskoj opremi i inventaru, potičemo odgovornost.

Težimo tome da vrijeme provedeno u školi bude izvor samopouzdanja, životne radosti i ispunjenja.

Hvala vam!

Srdačno,
ravnateljica: Bosiljka Vinković – Kukolić, dipl. oecc.

Popis profesora

Film: 95 godina škole

Zanimanja