eTWINNING: Wir in Europa

eTWINNING: WIR IN EUROPA

Latvija i Hrvatska – Riga i Čakovec

Oznaka kvalitete / Europska oznaka kvalitete

Naziv projekta je „Wir in Europa“. U projektu su sudjelovale Latvija i Hrvatska, odnosno Rīgas Teikas vidusskola i Ekonomska i trgovačka škola Čakovec. Sudionici su bili učenici 4. razreda koji njemački uče kao 1. i kao 2. strani jezik.

Voditeljice projekta: Helena Briede – Riga i Andreja Antolić Petak – Čakovec

Projekt se provodio od 31.siječnja 2021. do 30. travnja 2021.

Cilj projekta bio je upoznati raznolikost europskih zemalja. Učenici iz Latvije predstavili su svoju zemlju putem različitih tematskih prezentacija, a učenici iz Hrvatske svoju. Nakon toga su razmijenili prezentacije i učenici iz Latvije su tako učili o Hrvatskoj, a oni iz Hrvatske o Latviji. Izrada digitalnih kvizova imala je za cilj provjeru znanja o pojedinoj zemlji. Važan dio projekta bilo je učeničko vrednovanje i komentiranje pojedinih prezentacija i kvizova.

Projekt je imao jasno postavljene ciljeve:

  1. Međusobno predstavljanje i upoznavanje europske raznolikosti
  2. Samostalno sastavljanje materijala na različite teme i njihova međusobna razmjena među državama u projektu
  3. Integracija tema u nastavni plan i program te uklapanje programa u nastavu
  4. Učenje njemačkoga jezika na zanimljiv način
  5. Motiviranje učenika za učenje njemačkoga jezika
  6. Suradnja učenika i nastavnika iz različitih zemalja
  7. Upotreba informacijsko komunikacijskih tehnologija
  8. Učenici su u paru izrađivali prezentacije i digitalne igre i kvizove, samostalno ocjenjivali i vrednovali pojedine prezentacije i digitalne igre i kvizove učenika iz Latvije

Projekt je integriran u fakultativnu nastavu za polaganje Njemačke jezične diplome. Na projektu su sudjelovali učenici koji pohađaju fakultativnu nastavu, a njima su se pridružili učenici četvrtih razreda koju njemački uče kao 2. strani jezik. Program fakultativne nastave obogatili smo ovim projektom nakon što su učenici položili DSD II ispit te je 2. polugodište rezervirano za izradu različitih projekata. Multidisciplinarni pristup je vidljiv kroz integraciju najrazličitijih tema kojima su učenici prikazali svoju zemlju – radilo se tu o biologiji kad su pisali o nacionalnim parkovima i ljepotama svoje domovine, povijesti i geografiji kad su pisali o najvećim hrvatskim gradovima, sportu kad su sastavljali prezentacije o najvećim sportskim uspjesima i najboljim hrvatskim sportašima, filmu – jad su pisali o najboljim hrvatskim filmovima glumicama i glumcima, te o hrvatskoj kulturi kad su pisali o najznačajnijim priredbama u Hrvatskoj, a sve su to prikazali na njemačkome jeziku, dok su poznavanje informacijsko- komunikacijskih tehnologija pokazali sastavljajući digitalne kvizove i igre na teme u svojim prezentacijama.

Učenici su razvijali različite kompetencije i vještine – najvažnija je kompetencija pisanja i komunikacije      na njemačkome jeziku koja uključuje jezik različitih područja – biologije, povijesti, geografije, kulture, sporta. Tu je od presudne važnosti bila suradnja učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu za Njemačku jezičnu diplomu i imaju znanje njemačkoga jezika na razini C1 te učenika koji uče njemački jezik kao 2. strani jezik. Prezentacije su tako izrađivali u paru učenici koji imaju bolje jezično znanje s onima koji uče njemački jezik kao 2. strani jezik.

Svi učenici su izuzetno vješti u izradi prezentacija i digitalnih kvizova i digitalnih igri gdje su pokazali svoje izvrsno znanje u informacijsko komunikacijskim tehnologijama.